ZGAŁASZAJĄCY:
NOMINOWANY SPOT/ PROJEKT/ WYDARZENIE/ INICJATYWA/ OSOBOWOŚĆ:
DODATKOWE INFORMACJE:
dołącz dokumentację nominowanego projektu (np. spot, dźwięk, zdjęcia, wideo):
dołącz metryczkę spotu (w przypadku nominacji spotu):
* pola obowiązkowe
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych:
1. Administratorem Danych Osobowych podawanych w powyższym formularzu kontaktowym jest Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla M.ST.WARSZAWY w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000335800, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527-20-15-509.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzana wyłącznie dla potrzeb komunikacji, z osobą która je udostępniła w sprawie wskazanej w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich udostepnienie przez osobę, której dane dotyczą dla potrzeb realizacji zainicjowanego kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*)
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji sprawy, w której nastąpił kontakt, a następnie zostaną usunięte.
4. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie jego obsługi technicznej i organizacyjnej, w zakresie niezbędnym do realizacji zagadnienia objętego zgłoszeniem. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki Grupa RMF sp. z o.o. sp.k.
5. Każdy, kto podał Administratorowi Danych Osobowych swoje dane osobowe ma prawo: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, (ii) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, (iii) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, (iv) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, (v) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO* (vii) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO*.
6. Prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa.
7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy: (i) w formie pisemnej na adres:Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, lub (ii) drogą e-mail na adres: iod@gruparmf.pl,
9. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres: iod@gruparmf.pl
10. Więcej o ochronie Twoich danych osobowych dowiesz się z Polityki Prywatności. * RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.