Felieton Tomasza Olbratowskiego

01:49 • 23 grudnia 2013
01:59 • 20 grudnia 2013
01:53 • 19 grudnia 2013
02:08 • 18 grudnia 2013
02:07 • 17 grudnia 2013
01:53 • 13 grudnia 2013
02:00 • 12 grudnia 2013
01:57 • 11 grudnia 2013
01:54 • 10 grudnia 2013
02:11 • 9 grudnia 2013
02:04 • 6 grudnia 2013