„#Supermodelka Plus Size” w Polsacie ju¿ od 6 wrze¶nia!

Dodane: 23 sierpnia 2017

Autor: Polsat


Czas trwania: 00:30
Takiego show w polskiej telewizji jeszcze nie by³o! To produkcja, która ma szansê zmieniæ stereotypy i przekonaæ, ¿e prawdziwe piêkno nie zale¿y od rozmiaru. Twórcy programu poszukuj± oryginalnych twarzy i sylwetek pe³nych wdziêku, stylu i kr±g³o¶ci. Kobiety, które ostatecznie zostan± wy³onione do udzia³u w „#SUPERMODELKA PLUS SIZE“ musz± nosiæ minimum rozmiar 42, mieæ co najmniej 170 cm wzrostu i byæ w wieku od 18 do 28 lat. Tylko jedna z nich zdobêdzie tytu³ Supermodelki Plus Size.