Pochwal się kiedy ostatnio stanąłeś na wysokości zadania i podjąłeś prawdziwie męską decyzję! Podziel się z nami tym, kiedy i jaka to była decyzja?
Autorów najlepszych odpowiedzi nagrodzimy prawdziwie męską nagrodą! Finały zabawy usłyszysz codziennie od poniedziałku do piątku w programie "Wstawaj, szkoda dnia".
Zapraszamy!

Wyślij
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu konkursowym w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych.
Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail lub inny podany adres elektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z póź. zm.) od spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. działającej w imieniu własnym i na własną rzecz lub też na zlecenie i na rzecz swoich kontrahentów/partnerów biznesowych. Wyrażam także zgodę, aby do wysyłania powyższych informacji handlowych wykorzystywane były telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Powyższa zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących może być w każdym czasie odwołana poprzez wybranie opcji "Wypisz".

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami dotyczącymi ochrony moich danych osobowych:
1. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Danych Osobowych podawanych w powyższym formularzu konkursowym jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660949, NIP: 677-00-72-027, REGON 350637551.
2. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb udziału w Konkursie.
2.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2.2 Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*)
2.3 Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu (tj. w wypadku, gdy uczestnik nie udzielił dodatkowej zgody) będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
3. Dane osobowe udostępnione na podstawie dodatkowej zgody uczestnika Konkursu.
3.1 Uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem konkursowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, a także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – zgodnie z treścią i zakresem określonym pod formularzem konkursowym (dalej jako „zgoda na cele marketingowe”).
3.2 Udzielenie zgody na cele marketingowe jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w Konkursie, ani nie wpływa na prawa uczestnika Konkursu.
3.3 Dane osobowe udostępnione na podstawie zgody na cele marketingowe będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w tym obejmujących marketing i promocję produktów i usług spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. oraz jej kontrahentów/partnerów biznesowych.
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).
3.4 Dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele marketingowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę.
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
W celu realizacji Konkursu lub prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Administrator Danych Osobowych może powierzyć ich przetwarzanie podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Konkursu oraz akcji marketingowych i promocyjnym (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego – spółki Grupa RMF sp. z o.o. sp.k.
5. Prawa uczestnika dotyczące danych osobowych.
5.1 Każdy, kto podał Administratorowi Danych Osobowych swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a/ dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO*, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator Danych Osobowych ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO*, tj. do żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO*, tj. do żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym").
d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO*, tj. do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) uczestnik Konkursu kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne uczestnikowi Konkursu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e/ przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO*, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
5.2 Osobom, które wyraziły zgodę na cele marketingowe przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, jak również prawa do cofnięcia udzielonej zgody.
5.3 Prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, lub drogą e-mail na adres dane@rmf.fm.
Wycofanie zgody na cele marketingowe oraz prawo do wniesienia sprzeciwu mogą być również zrealizowane poprzez wybranie automatycznej opcji "Wypisz"
6. Skarga.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO* przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Kontakt. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, lub drogą e-mail na adres dane@rmf.fm.
Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy na wyżej wskazany adres pocztowy oraz drogą email na adres iod@rmf.fm
* RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.