Polityka prywatności

Spółki Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660949, NIP: 677-00-72-027, REGON 350637551. (dalej jako "Spółka")

I. Informacje ogólne.

1. Polityka prywatności przedstawia w jaki sposób Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisów.
2. Przez Serwisy należy rozumieć strony www Spółki, w szczególności www.rmf.fm, www.rmfon.pl, www.rmf24.pl i twojezdrowie.rmf24.pl wraz z podstronami, a także aplikacje mobilne.
3. Polityka prywatności nie ma zastosowania jeżeli dla danej strony internetowej lub oferowanej usługi wprowadzono szczególne zasady prywatności lub oświadczenia o prywatności.
4. Polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. W każdym wypadku wprowadzenia takich zmian, na tej stronie opublikowana zostanie nową wersję polityki prywatności.
5. Kontakt ze Spółką jest możliwy
- w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków;
lub
- drogą e-mail na adres dane@rmf.fm
6. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Bartosza Kurzawę. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
adres do korespondencji: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków (z dopiskiem "na ręce IOD")
adres email: iod@rmf.fm

II. Ochrona prywatności.

1. Spółka gwarantuje użytkownikom Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
2. Spółka w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników.
3. Spółka umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednakże w niektórych przypadkach, dla skorzystania z oferowanych przez Spółkę usług (np. konkursów, newsletterów) lub nawiązania kontaktu wskazane lub wymagane jest dokonanie rejestracji lub podanie danych osobowych poprzez wypełnienie udostępnionych formularzy.
4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
a. po uprzednim uzyskaniu zgody użytkowników, w celu świadczenia danej usługi,
b. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację użytkowników Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

III. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
2. Jeżeli dla określonej usługi (np. konkursu) administratorem danych osobowych jest inny podmiot wówczas informacja taka zostanie podana w dotyczącym tej usługi regulaminie (np. regulaminie konkursu), a także pod każdym formularzem rejestracyjnym/zgłoszeniowym.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO")
4. Informacje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych i przysługujących prawach zamieszczone są w niniejszej Polityce prywatności, a także podawane pod każdym formularzem zgłoszeniowym/rejestracyjnym
5. Spółka przetwarza dane udostępniane przez użytkowników w formularzach internetowych, np. formularzu kontaktowym, formularzu konkursowym, formularzu rejestracyjnym. Dane te są uwidoczniona na powyższych formularzach i uzupełniane samodzielnie przez użytkowników.
Ponadto, w związku ze świadczeniem usług Serwisu jako portalu internetowego Spółka przetwarza tzw. dane internetowe, które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Spółkę, , atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.
6. Spółka przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają przedłużenia tego okresu (np. rozliczenia podatkowe, dochodzenie roszczeń, postępowania reklamacyjne). Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane są średnio przez okres 60 dni z wyjątkami opisanymi w polityce cookies.
7. W zależności od celu i sposobu udostępnienia danych osobowych, są one przetwarzane przez Spółkę na jednej z następujących podstaw prawnych:
a. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – ta podstawa ma zastosowanie m.in. wówczas, gdy kontaktujesz się ze Spółką przy wykorzystaniu formularza internetowego lub zaznaczasz w oknie wyboru zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, które dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – ta podstawa ma zastosowanie np. kiedy korzystasz z usług świadczonych na umowy zawartej w sposób wyraźny lub dorozumiany (np. poprzez niezwłoczne przystąpienie do jej wykonania);
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – ta podstawa ma zastosowanie np. przy realizacji konkursów;
d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ta podstawa obejmuje m.in. działalność w zakresie marketingu własnego Spółki, o ile nie pozyskała ona w tym celu odrębnej zgody użytkownika. Ponadto, dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej, a także dla celów analitycznych. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.
8. Spółka może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, także spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Powyższe przekazanie może nastąpić w wypadkach prawnie dopuszczalnych na rzecz zaufanych podmiotów w celach związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Spółka zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Spółka dba w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

IV. Prawa użytkownika związane z ochroną danych osobowych.

1. Każdy, kto podał Spółce swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Spółka ujawniła lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"). Spółka ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e. wniesienia sprzeciwu:
- wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółki (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Spółce do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego;
- wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tym celu;
f. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Spółce oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
2. Prawa, o których mowa w pkt. 1 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
- w formie pisemnej na adres: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków;
lub
- drogą e-mail na adres: dane@rmf.fm
Spółka umożliwia również wycofanie zgody na cele marketingowe oraz realizację prawa do wniesienia sprzeciwu poprzez wybranie automatycznej opcji "Wypisz" dostępnej przy formatce rejestracyjnej/zgłoszeniowej w ramach, której nastąpiło przekazanie danych.
3. Korzystając ze swoich praw pamiętaj, że realizacja Twojego żądania może wymagać weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
4. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania Spółka udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z jego zgłoszeniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
5. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Spółka może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
6. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ustanowionego na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

V. Partnerzy Spółki.

Poniżej prezentujemy listę naszych partnerów technologicznych, którzy dzięki wykorzystaniu plików cookies lub innych podobnych technologii, zbierają informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych lub aplikacjach Spółki i przetwarzają je w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika lub udostępniają te informacje innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. O zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych, do których linki znajdują się w prawej kolumnie tabeli.

Lista Partnerów

Nazwa Partnera/usługaLinki
Grupa RMFhttps://www.gruparmf.pl/polityka-prywatnosci
Interia.plhttps://prywatnosc.interia.pl
2win.plhttp://2win.pl
Content stream (Netsprint S.A.)http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/
Adsearch (Netsprint S.A.)http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/
Adx (Google.com)https://policies.google.com/privacy
Adsense (Google.com)https://policies.google.com/privacy
AFS (Google.com)https://policies.google.com/privacy
Revcontenthttps://faq.revcontent.com/customer/en/portal/articles/2703838-revcontent-s-privacy-and-cookie-policy
Plistahttps://www.plista.com/pl/about/privacy/
Sarigato Sp. Z o.o./Satakuhttp://www.sarigato.com/
Imagine The Futurehttp://www.imaginethefuture.com/
TENhttp://www.imaginethefuture.com/
Sales & More SAhttps://salesmore.pl/
Gemius/AdOceanhttps://gemius.pl
comScorehttps://www.comscore.com/
AdPrimehttp://adprime.pl
Tradedoublerhttp://www.tradedoubler.com/pl/
MOAThttps://moat.com
DoubleClickhttps://www.doubleclickbygoogle.com/
Mobime Sp. Zo.o.http://www.mobi-me.pl/
Adrinohttp://www.adrino.pl/
8secondshttps://8seconds.net/
Xaxishttps://www.xaxis.com/
Googlehttps://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
1trnhttps://1trn.com/privacy.php
22-Visionshttp://www.universalmediasolutions.net/DataPrivacy
2KDirect Inc.https://www.ipromote.com/privacy-policy/
[24]7.ai (successor to EngageClick)https://www.247.ai/privacy-policy#gdpr_compliance
A1 Media Grouphttp://www.a1mediagroup.jp/privacy-policy
A1platformhttps://www.a1platform.co.kr/privacy
Aarkihttp://corp.aarki.com/privacy
abilicomhttps://contactimpact.de/datenschutz
Acuityadshttps://www.acuityads.com/privacy-policy/
Adacadohttps://www.adacado.com/privacy-policy-april-25-2018/
Adadynhttp://www.adadyn.com/privacypolicy.html
Adara Mediahttps://adara.com/2018/04/10/adara-gdpr-faq/
Adbalancerhttps://www.adbalancer.com/datenschutz/
Adbladehttps://www.adblade.com/doc/privacy
ADBOXhttp://www.adboxdigital.uk/privacy
Adcashhttps://adcash.com/legal/
AdClearhttps://www.adclear.de/datenschutzerklaerung/
Adcloudshttps://adclouds.io/data-gdpr/
AdColonyhttps://www.adcolony.com/gdpr/
Addictive Mobilityhttps://addictivemobility.com/privacy.html
Addition Plushttp://additionplus.com/privacy-policy/
Addroidhttps://addroid.com/terms.html
AdElementhttp://adelement.com/privacy-policy.html
Adellohttp://www.adello.com/privacy-policy
ADEXhttp://theadex.com
Adformhttps://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/
AdGibbon BVhttp://www.agcs.works/legal/
adhoodhttps://www.theadx.com/en/privacy.php
Adikteevhttps://www.adikteev.com/eu/privacy/
AdKernelhttps://adkernel.com/privacy-policy/
AdLedgehttps://adledge.com/data-privacy/
adlocal.nethttp://adlocal.net/privacy.php
Adlooxhttp://adloox.com/disclaimer
Adludiohttps://adludio.com/termsandconditions
AdMaster/LnDatahttp://www.admaster.com.cn/eng/index.php?c=abouts&a=content&code=useterms_en
AdMaximhttp://www.admaxim.com/admaxim-privacy-policy/
Admedohttps://www.admedo.com/privacy-policy
Admetricshttps://admetrics.io/en/privacy_policy/
Admixerhttps://admixer.net/privacy
adnanny.comhttp://adserver01.de/
Adnetichttps://adnetic.ru/policies/privacy
Adobe Advertising Cloudhttps://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html
AdPlayhttps://rtb.adplay-mobile.com/privacy-policy
AdPredictivehttp://adpredictive.com/optout/
AdRetargethttps://adretarget.me/privacy-policy/
Adriverhttps://www.adriver.ru/about/privacy-en/
AdRoll, Inc.https://www.adroll.com/gdpr
Adsniperhttp://ad-sniper.com/docs/privacy-en.pdf
Adssetshttp://adssets.com/policy
AdsWizz https://www.adswizz.com/our-privacy-policy/
MCN Networkhttp://mcnetwork.pl/polityka-prywatnosci
YOChttps://yoc.com/pl/privacy/
pixfuturehttps://www.pixfuture.com/privacy-policy/
adTarget.mehttps://adtarget.me/privacy.html
Adtelligencehttps://adtelligence.com/en/data-privacy/
Adtelligent Inc.https://adtelligent.com/terms-and-conditions/
AdTheorenthttps://adtheorent.com/privacy-policy
AdTraderhttps://adtrader.com/privacy.html
AdTribahttps://privacy.adtriba.com/
advanced STORE GmbHhttps://www.ad4mat.com/en/privacy/
Advansehttp://advanseads.com/privacy-policy/
Adventivehttps://www.adventive.com/privacy-policy/
Adventorihttps://www.adventori.com/fr/avec-nous/mentions-legales/
Adverlinehttps://www.adverline.com/privacy/privacy.html
Advertservehttps://privacy.advertserve.com/
Advmakerhttps://advmaker.net/policy/
advolution.controlhttp://advolution.de/privacy.php
Adways SAShttp://www.adways.com/policy/
Adzerkhttps://dev.adzerk.com/docs/privacy-policy-customers
Adzymichttp://www.adzymic.co/privacy
AE Mediahttp://www.aemedia.sg/privacy-policy/
Aedge Performance S.L.https://www.peakadx.com/privacy.php
AerServhttps://www.aerserv.com/privacy-policy/
affilinethttps://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy
Aidatahttps://my.aidata.me/data/uploads/aidata.me-privacy-policy.pdf
Airtoryhttps://airtory.com/privacy_policy.html
Akamaihttp://www.akamai.com/compliance/privacy
AKTYVUS SEKTORIUShttp://business.eskimi.com/datacontrol
Alkemicshttps://www.alkemics.com/privacy/
All In Views LTDhttps://www.allinviews.com/privacy-policy
Aloomahttp://alooma.tv/privacypolicy.htm
Amazonhttps://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010
Amino Payments, Inc.https://www.aminopay.com/gdpr-compliance/
Amobeehttps://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines
Analightshttps://analights.com/docs/analights-consent-to-the-processing-of-personal-data-en.pdf
Aniview Inc.https://www.aniview.com/privacy-policy/
Answer Mediahttp://www.answermedia.com/privacy
AntVoicehttps://www.antvoice.com/en/privacypolicy/
APNIChttps://labs.apnic.net/privacy.shtml
AppGrowth Inc.https://s3.amazonaws.com/appgrowth-cloud/legal/Privacy-Policy-Appgrowth.pdf
Appierhttps://www.appier.com/privacy_policy/latest/privacy_policy.html
AppLifthttps://docs.google.com/document/d/1fdKB858jH_rrs2rwhaS0lzQwvB-JP-uMjfhONgzlZz4/edit
AppLovin Corp.https://www.applovin.com/privacy
AppNexushttps://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
Appreciatehttps://appreciate.mobi/page.html#/end-user-privacy-policy
appTVhttps://www.apptv.com/privacy-policy
Arbigo Inc.http://www.arbigo.com/terms--policy.html
Arrivalisthttps://www.arrivalist.com/privacy#gdpr
Art of Clickhttp://www.artofclick.com/privacy-policy/
Artsaihttp://www.artsai.com/home/privacy/
AudienceProjecthttp://privacy.audienceproject.com/for-users/
Audiencevaluehttps://www.audiencevalue.com/legal.php
AudioTradehttp://www.audio.ad/audiotrade/en/audioindex.html
Aunicahttp://www.aunica.com/privacy/privacy.html
Avocethttp://avocet.io/privacy-portal
Azameohttp://www.azameo.fr/en/privacy-policy-notice/
BannerBuilderhttp://bannerbuilder.co.nz/privacy-policy/
Batch Mediahttp://batch.ba/datenschutzerklarung/
BDSK Handels GmbH & Co. KGhttps://www.xxxlutz.de/ocms/privacy
Beeswaxhttps://www.beeswax.com/privacy.html
Betgeniushttp://betting.geniussports.com/connextra-service-terms-conditions/
Bideasehttps://bidease.com/terms-of-use
BidMotionhttp://www.bidmotion.com/gdpr
BidSwitchhttp://www.bidswitch.com/privacy-policy/
Bigabidhttp://www.bigabid.com/data-protection/gdpr
Biziblehttps://www.bizible.com/gdpr
Blismediahttp://www.blis.com/privacy/
Bluehttp://getblue.io/privacy
Bluecore, Inc.https://www.bluecore.com/privacy-policy/
Blueworkshttps://hleb.agency/policy/eng/index.html
Bomborahttp://bombora.com/privacy
Bonzaihttps://www.bonzai.co/privacy2018.html
Booking.comhttps://www.booking.com/content/privacy.en-gb.html
Brainworkzhttp://brainworkz.eu
Branchhttps://branch.io/policies/
Bridgewellhttp://www.bridgewell.com.tw/privacy/
Bucksensehttps://www.bucksense.com/platform-privacy-policy/
C3 Metricshttps://c3metrics.com/privacy
Cablatohttp://cablato.com/privacy
CapitalDatahttps://www.capitaldata.fr/charte-vie-privee-display-personnalise/
Caulyhttps://www.cauly.net/index.html#/home/privacy4
Cedatohttps://www.cedato.com/privacy-policy/
Celtrahttps://www.celtra.com/privacy-policy/
Centrohttps://www.centro.net/privacy-policy/
Chalk Digitalhttp://www.chalkdigital.com/privacy-policy-2/
Cheqhttps://www.cheq.ai/privacy
Chitikahttps://chitika.com/privacy-policy/
Cinthttps://www.cint.com/participant-privacy-notice/
Clearstream.TV, Inchttps://www.clearstream.tv/privacy-policy
Clickagyhttps://www.clickagy.com/privacy/
ClickForcehttp://www.clickforce.com.tw/site/privacyPolicy
Clickonometricshttps://www.clickonometrics.com/optout/
Clickpointhttp://site.clickpoint.com/privacy
Clinchhttps://clinch.co/pages/privacy.html
Cloud Technologieshttp://green.erne.co/assets/PolicyCT.pdf
Cloudflarehttps://www.cloudflare.com/security-policy/
CoAdvertisehttp://www.coadvertise.com/en/gdpr/
CollegeHumorhttp://www.collegehumor.com/static/privacy/policy
Combellhttps://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy
Commanders Acthttps://www.commandersact.com/en/privacy/
comScorehttps://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy
Connatixhttps://connatix.com/privacy-policy/
Connexityhttp://connexity.com/gb/privacy-policy/
Constant Contacthttps://www.constantcontact.com/legal/privacy-statement
Contobox (by Crucial Interactive)http://www.advertisers.contobox.com/privacy-policy
Conversant/CJ Affiliatehttps://www.conversantmedia.eu/legal/privacy-policy
Conversion Logichttp://www.conversionlogic.com/privacy-policy-overview/
Conversivehttps://conversive.nl/privacy/
Cortexhttp://www.heraldweekly.com/privacy-policy/
Credebathttps://www.credebat.com/privacy-policy
Crimtanhttps://crimtan.com/privacy-ctl/
Criteohttps://www.criteo.com/privacy/
CrossInstall, Inchttps://www.crossinstall.com/data
Crutchfieldhttps://www.crutchfield.com/support/privacy.aspx
CUBEDhttp://cubed.ai/privacy-policy/gdpr/
Cuebiqhttps://www.cuebiq.com/privacypolicy/
CyberAgenthttps://adtech.cyberagent.io/privacy
d3mediahttp://www.d3sv.net/privacy/
DAChttp://www.dac.co.jp/english/utility/rule
Datalicioushttps://www.datalicious.com/privacy/
DataXuhttps://www.dataxu.com/gdpr/
DaVinci11http://www.adsfactor.com/gdpr.html
DAXhttps://thisisdax.com/brand-safety-policy/
DeepIntenthttps://www.deepintent.com/datapolicy/
Delta Projectshttp://www.deltaprojects.com/data-collection-policy/
DeltaXhttp://www.deltax.com/gdpr.html
Demand Side Science, Inc.http://demand-side-science.jp/privacy
Demandbasehttps://www.demandbase.com/privacy-policy/
DENTSUhttp://www.dentsu.co.jp/terms/data_policy.html
Dentsu Aegis Networkhttp://www.dentsu.com/termsofuse/data_policy.html
Digiseghttp://www.digiseg.io/GDPR/
Digitec Galaxus AGhttps://www.digitec.ch/de/Wiki/2791
Digitizehttp://www.digitize.ie/online-privacy/
Display.directhttps://display.direct/wp-content/uploads/2018/04/Privacy-Policy.pdf
DistroScalehttp://www.distroscale.com/about/privacy-policy/
DMA Institutehttps://www.dma-institute.com/privacy-compliancy/
Dochasehttp://www.dochase.com/privacy.html
Double Checkhttps://adchex.com
DoubleVerifyhttps://www.doubleverify.com/privacy/
Downstream.aihttp://www.downstream.ai/privacy.html
DServehttp://dserve.dentsu360th.com/privacy-policy
Dstilleryhttps://dstillery.com/privacy-policy/
DTShttps://client.adhslx.com/privacy.html
DYNADMIChttp://eu.dynadmic.com/privacy-policy/
DynAdmic Corporationhttp://us.dynadmic.com/privacy-policy/
E-Contentahttps://e-contenta.com/en/privacy/
E-Planninghttps://www.e-planning.net/en/privacy.html
EASYmediahttps://www.rvty.net/gdpr
eBayhttps://www.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260#section12
ebuildershttp://ebuilders.nl/privacy
econda GmbHhttps://www.econda.de/service/datenschutz/
Effinityhttps://www.effiliation.com/politique-confidentialite.html
eMarketingSolutionshttps://emarketingsolutions.es/privacy-policy
Emersehttps://www.emerse.com/privacy-policy/
emetriqhttps://www.emetriq.com/datenschutz/
engageBDRhttp://engagebdr.com/terms/EngageBDR_Buyer_Addendum_December_2015.pdf
Ensightenhttps://www.ensighten.com/privacy-policy/
ENVISIONX LTDhttp://envisionx.co/privacy
Epic Combohttp://adagnit.io/privacy-policy/
Eratehttp://www.eratead.com/privacy_policy.pdf
eSearchVivsionhttp://www.esvdigital.com/cgu/
Essenshttps://essens.no/privacy-policy/
ESVhttps://www.wizaly.com/terms-of-use#privacy-policy
Etu Corporationhttps://www.etusolution.com/index.php/en/about/gdpr
Eulerian Technologieshttps://www.eulerian.com/en/privacy/
EVChttp://morequalifiedleads.co.uk/privacy.html
Evidonhttps://www.evidon.com/resources/privacy-statement/
Exactaghttps://www.exactag.com/en/data-privacy/
Exponentialhttp://exponential.com/privacy/
Exposeboxhttp://www.exposebox.com/policy.html
Extreme Reachhttps://extremereach.com/privacy-policy/
Eyereturn Marketinghttps://eyereturnmarketing.com/privacy/
F@N communicationshttp://www.fancs.com/privacypolicy
Facebookhttps://www.facebook.com/about/privacy/update
Fiverrhttps://www.fiverr.com/privacy-policy
Flashtalkinghttp://www.flashtalking.com/privacypolicy/
FlixMobilityhttps://www.flixbus.com/privacy-policy
Forbeshttps://www.forbes.com/fdc/privacy.html
Foursquarehttps://foursquare.com/legal/privacy
Fractional Mediahttps://www.fractionalmedia.com/privacy-policy
Freckle IoThttps://freckleiot.com/privacy-policy/
Fringe81http://www.fringe81.com/privacy/
FuelXhttp://www.fuelx.com/privacy
FUSIO BY S4Mhttp://www.s4m.io/privacy-policy/
Fyberhttps://www.fyber.com/legal/gdpr-faqs/
GDM Services, Inc d/b/a Fiksu DSPhttps://fiksu.com/gdpr/
Gemiushttps://www.gemius.com/cookie-policy.html
GetIntenthttps://getintent.com/privacy/
GfKhttps://sensic.net/
Giantmediahttp://giantmedia.com/about-giant/privacy-policy/
GlobalWebIndexhttp://legal.trendstream.net/non-panellist_privacy_policy
GO.PLhttps://go.pl/polityka-bezpieczenstwa-danych-osobowych/
GoldSpot Mediahttps://corp.fluct.jp/privacy/gsm/
Goodway Grouphttps://goodwaygroup.com/privacy-policy/
GP Onehttp://www.gsi-one.org/templates/gsi/en/files/privacy_policy.pdf
Gridsumhttps://ad2.gridsumdissector.com/about-googleadwords-privacy?lang=en
GroovinAdshttp://www.groovinads.com/en#privacy_modal
GroundhogTechhttp://www.ghtinc.com/mi-dsp/privacy-policies/
GroundTruthhttps://www.groundtruth.com/privacy-policy/
Gruuv Interactivehttps://www.gruuvinteractive.com/privacy-policy/
Gruvihttp://www.gruvi.tv/gdpr
gskinnerhttps://createjs.com/legal/privacy.html
Haensel AMShttps://haensel-ams.com/data-privacy/
Happyfication inchttps://happyfication.com/privacy-policy/
Havas Media France - DBihttp://www.centraltag.com/commercial/policy/index.action
hbfsTechhttp://www.hbfstech.com/fr/privacy.html
Herolenshttps://herolens.com/privacy.html
HockeyCurvehttp://hockeycurve.com/optout.html
Hotels.com L. P.https://uk.hotels.com/customer_care/privacy.html
Housing.comhttps://housing.com/terms.html
HQ GmbHhttps://www.hqgmbh.eu/datenschutz.html
hurra.comhttp://www.hurra.com/impressum
hybrid.aihttps://hybrid.ai/data_protection_policy
iBILLBOARDhttp://www.ibillboard.com/privacymanagement/
IBMhttps://www.ibm.com/customer-engagement/digital-marketing/gdpr
IGAWorkshttp://www.igaworks.com/en/rule_user.html
Ignition Onehttps://www.ignitionone.com/privacy-policy/gdpr-subject-access-requests/
Impacthttps://impact.com/privacy-policy/
Improve Digitalhttps://www.improvedigital.com/privacy-policy/
INCUBIQhttps://www.wootled.com/privacy
Index Exchangehttp://www.indexexchange.com/privacy/
Infectious Mediahttps://impressiondesk.com/
INFOnlinehttps://www.infonline.de/datenschutz/
Inmindhttps://opinion.com.ua/Default.aspx?p=confidential&l=1
InMobihttps://www.inmobi.com/privacy-policy-for-eea
Innityhttps://www.innity.com/privacy-policy.php
Innovidhttp://www.innovid.com/privacy-policy
Inspired Mobilehttps://www.inspired-mobile.com/GDPR-how/
Instinctivehttps://instinctive.io/privacy
Integral Ad Sciencehttp://www.integralads.com/privacy-policy
intelliAdhttps://www.intelliad.de/datenschutz
interia.plhttp://prywatnosc.interia.pl
Interplushttps://www.now-tracking.com/privacy.html
Interpollshttps://www.interpolls.com/privacy
Interpublic Grouphttps://www.interpublic.com/privacy-notice
Interrogare GmbHhttps://www.interrogare.de/en/contact/data-protection/
Intimate Mergerhttps://corp.intimatemerger.com/privacypolicy-en/
IOTEChttps://www.iotecglobal.com/privacy-policy/
IQMhttps://iqm.com/privacy-policy
Jampphttps://jampp.com/privacy-policy/
Jivoxhttp://www.jivox.com/privacy/
Joystick Interactivehttp://joystickinteractive.com/privacy.html
JustWatchhttps://www.justwatch.com/uk/imprint
Kadamhttps://www.kadam.net/ru/privacy-policy
Kantarhttps://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement
KAYAKhttps://www.kayak.com/privacy
KEENhttp://www.ingenio.com/documents/help/privacypolicy.asp
KeyCDNhttps://www.keycdn.com/gdpr
Kimia Grouphttps://kimiagroup.com/privacy-policy.html
Knorexhttps://www.knorex.com/privacy
Kochavahttps://www.kochava.com/support-privacy/
KPI Solutionshttps://www.adv.admeme.net/en/privacy/optout.html
Kwankohttp://www.kwanko.com/gdpr
Kwanzoohttp://www.kwanzoo.com/cms/gdpr-privacy-addendum/
LANDS' ENDhttps://www.landsend.com/customerservice/legal_policies/privacy/
Lifesighthttps://www.lifesight.io/privacy
LifeStreethttp://www.lifestreet.com/privacy
Liftoffhttps://liftoff.io/privacy-policy/
Ligatushttps://www.ligatus.com/en/privacy-policy
LINK Instituthttp://www.link.ch/privacy
LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Linkstormhttps://www.linkstorm.net/privacy/
ListenLoophttps://listenloop.com/user-consent-policy
LiveIntenthttps://liveintent.com/services-privacy-policy/
LivelyImpacthttp://www.livelyimpact.com/privacy-policy.html
LiveRamphttps://liveramp.com/service-privacy-policy/
LKQDhttp://www.lkqd.com/privacy-policy/
Localsensorhttps://www.localsensor.com/privacy.html
Localstarshttps://www.localstars.com/localstars-privacy-policy
Lockonhttps://www.ebis.ne.jp/gdpr_e/
LOKA Researchhttps://lokaplatform.com/privacy/
LoopMehttps://loopme.com/privacy/
Lotamehttps://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
LotLinxÂŽhttps://www.lotlinx.com/privacy-statement/
Louderhttp://louder.com.au/privacy/
Lucidhttps://drive.google.com/file/d/15XwJA8U1WixiYRIqz1dBq-gokgLLszpi/view?usp=sharing
M,P,NEWMEDIA,https://www.mp-newmedia.com/datenschutz
Macromill grouphttps://www.metrixlab.com/privacy-statement/
MADGIChttps://www.madgic.com/privacy-and-protection-policy/
Maelico LTDhttp://hyperadx.com/privacy_policy.html
Mail.ruhttps://help.mail.ru/mail-help/UA
MainADVhttp://www.mainad.com/privacy-policy
Manage.comhttps://www.manage.com/privacy-policy/
Market Points, Inc.http://www.marketpointsinc.com/privacy.html
Marketing Science Consulting Group, Inc.http://mktsci.com/privacy_policy.htm
Markithttps://www.markitdigital.com/products/ads/privacy-policy/
Masherohttp://www.mashero.com/en/privacy-protection
Maverickhttps://www.mvrck.co.jp/privacy/about-targeting-ad/
MaxCDNhttps://www.maxcdn.com/gdpr/
MBR Targeting Gmbhhttps://privacy.mbr-targeting.com
Media Forcehttp://www.mediaforce.com/privacy.html
media.ventive GmbHhttp://www.contentspread.net/?page=privacy
Mediaheadhttp://mediahead.com
MediaMathhttp://www.mediamath.com/privacy-policy/
MEDIANhttp://www.median.eu/en/privacy-policy/
Mediarithmicshttps://www.mediarithmics.com/en/data-privacy.html
mediasmarthttps://mediasmart.io/privacy/
MediaWallahhttp://mediawallah.com/privacy-policy/
Meetricshttps://www.meetrics.com/en/data-privacy/
Metalyzerhttps://metapeople.com/datenschutz/
MGIDhttps://www.mgid.com/privacy-policy
Miaozhen Systemshttp://www.miaozhen.com/index.php/EN/Index/articontent/articleid/202.html
MicroAdhttps://www.microad.co.jp/privacy/
Millemediahttps://www.millemedia.de/datenschutz/
MindTake Researchhttps://www.mindtake.com/en/reppublika-privacy-policy
MiQhttp://wearemiq.com/privacy-policy/
Mixmarket Affiliate Networkhttp://mixmarket.biz/confidential/
Mixpohttp://www.netsertive.com/privacy-policy/
Mobfoxhttps://www.mobfox.com/privacy-policy/
Mobile Innovationshttp://paypersale.ru/index/optout
Mobitranshttp://www.mobitrans.net/privacy-policy/
Mobprohttp://mobpro.com/privacy.html
Mobusihttps://www.mobusi.com/privacy.en.html
Mobvista/Mintegralhttps://www.mintegral.com/en/privacy
Moloco Adshttp://www.molocoads.com/private-policy.html
Momentumhttp://www.m0mentum.co.jp/privacy.html
Mopedohttp://mopedo.com/privacy-terms/
MSI-ACIhttp://site.msi-aci.com/Home/FlexTrackPrivacy
N2https://n2.fi/privacy-policy/
Nano Interactivehttp://www.nanointeractive.com/privacy
Naoplayhttp://www.digigladd.com/privacy.php
Native Touchhttps://nativetouch.com/privacy-policy/
NativeAds.comhttps://nativeads.com/privacy-policy.php
Navegghttps://www.navegg.com/en/privacy-policy/
Neodata Grouphttps://www.neodatagroup.com/en/security-policy
NEORY GmbHhttps://www.neory.com/privacy.html
Net Infohttps://www.netinfocompany.bg/privacy.php
NET-Metrix AGhttps://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerung
Netflixhttp://www.netflix.com/google-3PAS-info
Netquesthttps://www.nicequest.com/us/privacy
Netscorehttp://netscore.pl/polityka-prywatnosci/
NetSuccesshttps://www.inres.sk/optout/index_sk.html
Neuralonehttps://web.neural.one/privacy-policy/
Neustarhttps://www.home.neustar/privacy
NEXDhttps://nexd.com/privacy-policy/
Nexus Softhttps://www.nexus-soft.org/index/privacy
Nielsenhttp://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.html
NinthDecimalhttp://www.ninthdecimal.com/privacy-policy-terms-of-service/
Nordic Factory Solutions ABhttps://www.bannerflow.com/privacy
Norstathttps://opinion-people.com/dataprotection
Novemhttp://www.novem.pl/doc/Novem_polityka_prywatnosci.pdf
nugg.adhttps://nugg.ad/de/datenschutz/allgemeine-informationen.html
numberlyhttp://ads.1000mercis.com/us.html
Oathhttps://policies.oath.com/xw/en/oath/privacy/enterprise/b2bprivacypolicy/
Objective Partnershttps://www.objectivepartners.com/cookie-policy-and-privacy-statement/
Omnicom Media Grouphttps://www.omnicommediagroup.com/disclaimer.htm
OmniVirthttps://www.omnivirt.com/tos/privacy/
On Device Researchhttps://ondeviceresearch.com/GDPR
OneDigitalAd Technologieshttps://www.onedigitalad.com/privacy/privacyPolicy.html
OneTaghttps://www.onetag.net/privacy/
Onseohttp://onseo.biz/privacy.html
OpenSlatehttps://www.openslate.com/general-data-protection-regulation-gdpr-compliance-statement/
OpenX Technologieshttps://www.openx.com/legal/privacy-policy/
OpinionAdshttps://opinionads.com/privacy
Optimisehttps://www.optimisemedia.com/privacy_policy/
Optimize LCC D.B.A Genius Monkeyhttps://www.geniusmonkey.com/gdpr.php
Optomatonhttp://optomaton.com/privacy.html
Oracle Data Cloudhttps://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
Orbis Videohttp://www.orbisvideo.com/privacy-policy/
OTTOhttps://www.otto.de/shoppages/service/about/datenschutzinformation/aboutprivacyneedtoknow
OVC GmbHhttps://www.kissnofrog.com/legal/privacy
Overstockhttps://help.overstock.com/help/s/article/PRIVACY-AND-SECURITY-POLICY
Oxford BioChronometricshttps://oxford-biochron.com/privacy-policy/
Papayamobilehttps://affiliate.appflood.com/gdpr
Parrablehttps://www.parrable.com/privacy
Parshiphttps://www.parship.de/privacypolicy/
Pathmaticshttps://www.pathmatics.com/privacy#advertising
PERMODOhttp://permodo.com/de/privacy.html
Persona.lyhttp://persona.ly/privacy_policy
Phaistos Networkshttp://adman.gr/gdpr
Pi-rate / pubintlhttps://pi-rate.com.au/privacy.html
Pixalatehttp://www.pixalate.com/privacypolicy/
Piximediahttps://piximedia.com/privacy/
Placecasthttp://placecast.net/privacy_policy.html
Placedhttps://www.placed.com/privacy-policy
Platform161https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/
Platform360http://platform360.co/privacy.html
PlatformOnehttps://www.platform-one.co.jp/data/
PMGhttps://www.pmg.com/privacy-policy/
Polldaddyhttps://automattic.com/privacy/
Polytabhttps://infernotions.com/privacy-notice/
PopRulehttp://purposelab.com/privacy/
ProData Mediahttp://prodata.media/gdpr.html
ProgSol.czhttp://www.impressionmedia.cz/files/Zasady-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju-IM.pdf
Protected Mediahttp://www.protected.media/privacy-policy/
Publicis Groupehttps://www.publicismedia.de/datenschutz/
PubMatichttps://pubmatic.com/legal/privacy-policy/
Pulpo (An Entravision Company)https://www.pulpo.com/en/privacy-policy/
PulsePointhttps://www.pulsepoint.com/privacy-policy
Pure Cobalthttps://www.purecobalt.com/policy/
Qantashttp://www.qantas.com/au/en/support/privacy-and-security.html#our-contact-details
Quadashttp://www.quadas.com/ys.php?gid=0
Qualiahttps://bluecava.com/privacy-policy
Qualtricshttps://www.qualtrics.com/uk/platform/gdpr/
Quantasyhttp://planqk.com
Quantcasthttps://www.quantcast.com/privacy/
QuarticONhttp://quarticon.com/privacy-statement/
Quplehttp://quple.io/privacy.html
Rackspacehttp://www.rackspace.com/gdpr
Rakuten Marketinghttps://rakutenmarketing.com/legal-notices/services-privacy-policy
RAMhttp://www.rampanel.com/ram_privacy_policy.html
Reactivehttp://reactive-agency.ru/
Realyticshttps://www.realytics.io/gdpr-and-how-realytics-is-getting-ready/
Realzeithttps://realzeit.io/privacy.html
Recruit JPhttps://www.r-ad.ne.jp/optout/
REES46https://docs.rees46.com/display/en/Legal
Refined Labshttps://www.refinedlabs.com/datenschutz-rfa
Relay42https://relay42.com/privacy
Remergehttp://remerge.io/privacy-policy.html
Resonatehttps://www.resonate.com/privacy-policy/
RevenueMantrahttp://www.revenuemantra.com/privacy.html
RevJethttps://www.revjet.com/privacy
Rezonencehttps://rezonence.com/privacy-policy/
RhythmOne LLChttps://www.rhythmone.com/landing/gdpr
RichMedia Studiohttp://www.richmediastudio.com/privacy_policy/
RIESENIA.comhttps://www.adboost.sk/gdpr.html
RN SSI Grouphttps://www.valuedopinions.co.uk/privacy
ROMIRhttp://ssp.rmh.ru/files/privacy_policy_eng.pdf
Rontarhttps://www.rontar.com/content/content-324
Roq.adhttps://www.roq.ad/privacy-policy
Roy Morgan Researchhttp://www.roymorgan.com/digital-privacy
RTB Househttps://www.rtbhouse.com/gdpr/
RTBiQhttps://www.rtbiq.com/privacy-policy/
Rubicon Projecthttp://rubiconproject.com/rubicon-project-yield-optimization-privacy-policy/
Rutargethttps://segmento.ru/en/gdpr
Salesforce DMPhttps://www.salesforce.com/company/privacy/
Sapehttps://traffic.sape.ru/policy.html
Scenestealerhttp://www.scenestealer.tv/privacy-policy
SCIBIDS TECHNOLOGYhttp://scibids.com/privacy
Scigineerhttps://www.scigineer.co.jp/privacy/
Scootahttp://scoota.com/privacy-policy/
Seenthishttps://seenthis.co/privacy-notice-2018-04-18.pdf
Sellpointshttps://retargeter.com/legal-privacy/
Semasio GmbHhttp://www.semasio.com/privacy-policy/
SFRhttp://www.sfr.fr/securite-confidentialite.html
Sharethrough, Inc.https://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy
Sift Mediahttps://www.sift.co/privacy
Signalhttps://www.signal.co/privacy-policy/
Silver Egg Technologyhttp://www.silveregg.co.jp/GDPR
Simplaex GmBHhttps://simplaex.com/advertising-privacy-policy/
Simpli.fihttps://www.simpli.fi/site-privacy-policy2/
Sizmekhttps://www.sizmek.com/privacy-policy/
Sketchfab, Inc.https://sketchfab.com/privacy
Sled, Inc.http://www.parsec.media/privacy-policy/
Smaatohttps://www.smaato.com/privacy/
Smadexhttp://smadex.com/end-user-privacy-policy/
Smarthttp://smartadserver.com/company/privacy-policy/
Smart.bid ltdhttp://www.smart.bid/privacy/
smartclip Holding AGhttp://privacy-portal.smartclip.net
Smartologyhttps://www.smartology.net/privacy-policy/
SMARTSTREAMhttps://www.smartstream.tv/de/datenschutz
Snitcher.comhttp://help.snitcher.com/general-information/does-snitcher-conform-to-the-gdpr
So-net Media Networkshttp://www.so-netmedia.jp/cookie/index.html
Sociomantichttps://www.sociomantic.com/privacy/en/
Sodel Software Solutions Pvt. Ltd.http://www.audience73.com/privacy.html
Softcrylichttps://softcrylic.com/privacy-policy/
Softcubehttp://softcube.com/privacy-policy
Sojernhttps://www.sojern.com/privacy/product-privacy-policy/
Somo Audiencehttps://somoaudience.com/legal/
Somplohttp://somplo.com/privacy-policy/
SourceKnowledgehttp://www.sourceknowledge.com/privacy
Sovrnhttps://www.sovrn.com/privacy-policy/
SPACE ADSERVERhttps://adx.space/policy.html
Sparks47http://www.sparks47.com/privacy/
Spartoohttps://www.spartoo.co.uk/data_protection.php
Splickyhttps://www.splicky.com/de/web/privacy
Spotadhttp://www.spotad.co/privacy-policy/
SpotXhttps://www.spotx.tv/privacy-policy/
Spring Venture Grouphttp://www.springventuregroup.com/privacy-policy/
SpringServehttps://springserve.com/consumer-privacy
Stage Flaghttp://stageflag.com/privacy/
StartApphttps://www.startapp.com/policy/privacy-policy/
Stratio Big Datahttps://www.mutua.es/politica-cookies/
StreamRailhttps://www.ironsrc.com/wp-content/uploads/2016/11/ironSourceDisplayPrivacyPolicy.pdf
SUITE 66http://www.suite66.com/privacy-policy/
Supershiphttps://supership.jp/optout/
Survatahttps://www.survata.com/respondent-privacy-policy/
Suzumuchihttp://suzuserver.dk/GDPR/
TabMohttp://static.tabmo.io.s3.amazonaws.com/privacy-policy/index.html
Taboolahttps://www.taboola.com/privacy-policy
TACTIC™ Real-Time Marketinghttp://tacticrealtime.com/privacy/
Tagtoohttps://www.tagtoo.com.tw/privacy_en.html
Tailhttps://www.tail.digital/#privacy
Taiwan Mobile Co Ltdhttp://www.ghtinc.com/mi-dsp/privacy-policies/
tapCLIQhttps://www.tapcliq.com/privacy
Tapklikhttps://www.tapklik.com/gdpr
TapSensehttps://www.tapsense.com/company/privacy-policy
Tapticahttps://www.taptica.com/privacy/
Teads.TVhttps://teads.tv/privacy-policy/
Tealiumhttps://tealium.com/protecting-your-privacy-and-your-data/
TEEMOhttps://teemo.co/fr/confidentialite/
Telecominghttp://www.telecoming.com/privacy-policy/
TenMaxhttps://www.tenmax.io/gdpr-privacy-policy
The Bridgehttps://bridgecdi.com/privacy.php
The Reach Grouphttps://www.reachgroup.com/en/privacy-statement/
The Trade Deskhttps://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy
Thomannhttps://www.thomann.de/de/compinfo_privacy.html
Thomann GmbHhttps://www.thomann.de/de/compinfo_privacy.html
ThoughtLeadrhttp://www.thoughtleadr.com/privacy-policy/
Thunderhttps://makethunder.com/privacy
TimeOnehttps://www.timeonegroup.com/privacy-policies/
Tinkoff.ruhttps://static.tinkoff.ru/documents/docs/processing-personal-data.pdf
Touch Adshttps://touchads.com/company-index.html#privacy-policy
Tradedoublerhttp://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
Trafmaghttp://trafmag.com/policy#gdpr
travel audience – An Amadeus Companyhttps://travelaudience.com/product-privacy-policy/
Treepodiahttps://www.treepodia.com/En/docroot/Documents/Treepodia_Website_and_Platform_Privacy_Policy.pdf
Trend Researchhttps://trendfrage.de/?ID=135
TreSensahttp://tresensa.com/eu-privacy/index.html
Tribes Researchhttps://www.tribesresearch.co.uk/terms-conditions-cookie-and-privacy-policy/
TripleLifthttps://triplelift.com/privacy/
TROVIThttps://corporate.trovit.com/politica-de-privacidad
True Ultimate Standards Everywhere Inc.https://www.trustarc.com/privacy-policy/
TruEffecthttps://trueffect.com/privacy-policy/
Turbobyteshttps://www.turbobytes.com/gdpr/
TVadSynchttps://www.tvadsync.com/privacy-policy/
Twinpinehttp://twinpinenetwork.com/privacy-policy/
twynhttp://www.twyn.com/datenschutz.html
Ubimohttp://www.ubimo.com/privacy/
ucfunnelhttps://www.ucfunnel.com/privacy-policy
UDGhttps://www.udg.de/wp-content/uploads/2018/04/privacy_policy_EN.pdf
Umeng Plus Beijing Technology Limited Companyhttps://dip.umeng.com/opt_out.html?spm=a211g2.181323.0.0.5c633604LjuRQc
Underdog Mediahttps://underdogmedia.com/privacy-policy/gdpr
Undertonehttps://www.undertone.com/privacy/
UNICORNhttps://uncn.jp/cup?lan=en
Unisporthttps://www.unisport.dk/privacy/
Universo Onlinehttp://www.dynad.net/
usemax (Emego GmbH)http://www.usemax.de/?l=privacy
Ve Interactivehttps://www.ve.com/privacy-policy
Vertozhttps://www.vertoz.com/gdpr
Vertriebswerkhttps://eazy.de/agb
Vervehttps://www.verve.com/privacy-policy/
Vianthttps://viantinc.com/privacy-policy/
Vidazoohttp://www.vidazoo.com/privacy
Video Research Interactivehttps://www.videoi.co.jp/privacy/
Videologyhttps://videologygroup.com/en/privacy-policy/
Viewbixhttp://corp.viewbix.com/cookie-policy/
Vimeohttps://vimeo.com/cookie_policy
Virtual Mindshttps://virtualminds.de/datenschutz/
VIVALUhttp://www.vivalu.com/downloads/de_DE/VIVALU_Datenschutz_2018.pdf
Vodafone GmbHhttps://www.vodafone.de/unternehmen/datenschutz-privatsphaere.html
VRTCALhttps://vrtcal.com/docs/Terms.pdf
Vservhttps://www.vserv.com/privacy-policy/
Vublehttp://vuble.tv/privacy
WAP.CO.UKhttp://www.wap.co.uk/privacy.html
Wavenethttps://www.wavenet.com.tw/privacy/
Waystackhttps://www.wayfair.com/customerservice/general_info.php#privacy
Weboramahttps://weborama.com/e-privacy/
Whichit UK Ltdhttps://www.getwhichit.com/dataprotection
White Opshttps://www.whiteops.com/privacy
Wider Planethttp://info.jp.widerplanet.com/policy/privacy?lang=en
Widespacehttps://www.widespace.com/legal/privacy-policy-notice/
Wonderblyhttps://wonderbly.com/pages/privacy-policy
WPPhttps://www.groupm.com/mplatform-privacy-policy
X-Socialhttp://www.xsocialgroup.com/PrivacyPolicy.html
Yabbihttp://dsp.yabbi.me/#popup-privacy
Yandexhttps://yandex.ru/legal/confidential/
YieldMohttps://www.yieldmo.com/privacy/
Yieldrhttps://www.yieldr.com/privacy/
YOOSEhttps://www.yoose.com/privacy-policy
YOptimahttp://www.yoptima.com/privacy-policy
YouGovhttps://yougov.co.uk/about/terms-combined/#/terms
Yusphttp://www.yusp.com/yusp-privacy-policy/
Zanoxhttps://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy
Zebestofhttp://www.zebestof.com/en/about-us-2/privacy-en/
Zentrickhttps://www.zentrick.com/privacy-policy/
ZMShttps://zms.zalando.com/#
Zuckshttp://zucks.co.jp/en/privacy/
Zuuvihttp://zuuvi.com/en/privacy.php
ZypMediahttp://www.zypmedia.com/privacy-policy
360http://www.360.cn/privacy/v3/bpsxy.html


Strona korzysta z wtyczek z sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., USA.
Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka na naszej stronie internetowej lub ikonki dłoni z podniesionym kciukiem. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą adresu IP. Gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika.
Zwracamy uwagę, że my, jako dostawca strony internetowej, nie uzyskujemy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika Facebook, wyloguj się z konta użytkownika Facebook.
Zgromadzone przez Facebooka informacje mogą być w zagregowanej formie udostępnione Spółce na potrzeby statystyk oraz przeprowadzenia kampanii reklamowych kierowanych do użytkowników Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka pod adresem http://www.facebook.com/policy.php.

Witryna wykorzystuje usługę google signals w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA). Google Signals pozwala zrozumieć zachowanie użytkowników online. Na przykład dzięki zbieraniu danych, można zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy odkrywają witrynę, przeglądają niektóre produkty, czy używają komputera lub telefonu komórkowego, czy kupują produkt od razu, czy też wracają do Twojej witryny później, aby dokończyć zakup.

VI. Incydenty.

Aby zgłosić incydent naruszenia ochrony danych osobowych wyślij email na adres incydent@rmf.fm

VII. Dopasowywanie reklam.

Poniżej możesz dostosować swoje ustawienia w zakresie zbierania informacji określających Twój sposób korzystania z naszych serwisów i wykorzystywania ich w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy najbardziej dopasowanej do uzyskanych informacji oraz udostępnienia i dalszego przetwarzania tych informacji przez inne podmioty wyświetlające lub zlecające reklamę w Internecie. Poniższy wybór nie dotyczy jednak dopasowywania reklam na naszych stronach w oparciu o informacje uzyskane przez naszych partnerów lub ich kontrahentów na stronach internetowych innych podmiotów.