Egzamin ósmoklasisty i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - terminy, wyniki, przybory

Egzamin ósmoklasisty 2022 - znamy terminy! Co można zabrać ze sobą na salę? Kiedy wyniki? Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie będą musieli zmierzyć się z rekrutacją do placówek ponadpodstawowych. Harmonogram i odpowiedzi na nurtujące pytania poniżej!

Egzamin ósmoklasisty – termin, wyniki

Wielkimi krokami zbliżają się ważne dla ósmoklasistów terminy. Jak wynika z dokumentów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, egzamin zostanie przeprowadzony w dniach:

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek); godz. 9:00 (termin główny);
 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa); godz. 9:00 (termin główny);
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek); godz. 9:00 (termin główny);
 • język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek); godz. 9:00 (termin dodatkowy);
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek); godz. 9:00 (termin dodatkowy);
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa); godz. 9:00 (termin dodatkowy).

Ogłoszenie wyników (w przypadku egzaminu ósmoklasisty z maja i czerwca) przypada na 1 lipca 2022 roku. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji ma miejsce do 7 lipca 2022 r., a termin wydania ich zdającym to 8 lipca 2022.

Materiały i przybory

Uczniowie powinni mieć przy sobie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), którym będą zaznaczać odpowiedzi oraz wykonywać rysunki. CKE dodaje, że: „Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych”. Do tworzenia rysunków nie można używać ołówka. Na egzaminie z matematyki zdający powinni mieć przy sobie linijkę.

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym – dodaje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie z dnia 20 sierpnia 2021 roku.

Wśród dodatkowych materiałów i przyborów pomocniczych, z których korzystać mogą osoby uprawnione do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu, wymienia się m.in.: sprzęt i oprogramowanie specjalistyczneprzybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień; słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy i język rodzimy – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej; komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane – czytamy na gov.pl.

W przypadku choroby, w tym choroby przewlekłej, lub niesprawności czasowej zdający mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i koniecznych leków.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w trakcie której uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Egzamin ósmoklasisty zapewnia maksymalnie połowę wskazanej punktacji, a więc 100 punktów.

Punkty procentowe, uzyskane z egzaminów z języka polskiego i matematyki, należy pomnożyć przez 0,35. „Oznacza to, że z egzaminu z tych dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 70 punktów - po 35 z każdego” – podaje rmf24.pl. Punkty procentowe, które zdający otrzyma w ramach egzaminu z języka obcego nowożytnego, należy pomnożyć przez 0,3. W tym przypadku maksymalna liczba punktów uznawanych przy rekrutacji sięga 30 pkt.  Dodatkowo, za oceny z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, a także dwóch, które znajdują się w wykazie wybranej przez ucznia klasy, można zdobyć:

18 punktów - ocena celująca;
17 punktów - ocena bardzo dobra;
14 punktów - ocena dobra;
8 punktów - ocena dostateczna;
2 punkty – ocena dopuszczająca.

Dodatkowe punkty przysługują za: świadectwo z paskiem - 7 punktów, wolontariat szkolny - 3 punkty, konkursy, olimpiady, wydarzenia artystyczne i sportowe - od 2 do 10 punktów (ale nie więcej niż w sumie 18).

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przygotowało Wydawnictwo Nowa Era. Pierwszy etap opiera się m.in. na składaniu wniosków do wybranych placówek. Terminy dla poszczególnych województw:

Kandydaci, którzy nie zdają dodatkowych: egzaminów zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej:

 • dolnośląskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00);
 • kujawsko-pomorskie: 16 maja-21 czerwca (do godz. 15.00);
 • lubelskie: 16 maja-24 czerwca;
 • lubuskie: 16 maja-21 czerwca (do godz. 15.00);
 • łódzkie: 20 kwietnia-17 maja (do godz. 12.00) (możliwość wprowadzania zmian 4-11 lipca do godz. 15.00);
 • małopolskie: 16 maja-20 czerwca;
 • mazowieckie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00);
 • opolskie: 16 maja-20 czerwca;
 • podkarpackie: 16 maja-24 czerwca (do godz. 15.00);
 • podlaskie: 16 maja-20 czerwca;
 • pomorskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00);
 • śląskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00);
 • świętokrzyskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00);
 • warmińsko-mazurskie: 16 maja-21 czerwca (do godz. 15.00);
 • wielkopolskie: 16 maja-20 czerwca (do godz. 15.00);
 • zachodniopomorskie: 9 maja-20 czerwca (do godz. 15.00);

Kandydaci, którzy zdają dodatkowe: egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej:

 • dolnośląskie: 16-31 maja (do godz. 15.00);
 • kujawsko-pomorskie: 16-31 maja (do godz. 15.00);
 • lubelskie: 16-31 (do godz. 15.00);
 • lubuskie: 16-31 maja (do godz. 15.00);
 • łódzkie: 20 kwietnia-17 maja (do godz. 12.00);
 • małopolskie: 16-30 maja;
 • mazowieckie: 16-30 maja (do godz. 15.00);
 • opolskie: 16-30 maja;
 • podkarpackie: 16-31 maja (do godz. 15.00);
 • podlaskie: 16-31 maja (do godz. 15.00);
 • pomorskie: 16-31 maja;
 • śląskie: 16-30 maja (do godz. 15.00);
 • świętokrzyskie: 16-31 maja (do godz. 15.00);
 • warmińsko-mazurskie: 16-31 maja (do godz. 15.00);
 • wielkopolskie: 16-31 maja (do godz. 15.00);
 • zachodniopomorskie: 9-31 maja (do godz. 15.00).

Dalej uczniowie uzupełniają wnioski o dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Terminy dla poszczególnych województw:

 • dolnośląskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00);
 • kujawsko-pomorskie: 24 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00);
 • lubelskie: 24 czerwca-14 lipca (do godz. 15.00);
 • lubuskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00);
 • łódzkie: 8-12 lipca (do godz. 15.00);
 • małopolskie: 24 czerwca-12 lipca;
 • mazowieckie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00);
 • opolskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00);
 • podkarpackie: 24 czerwca-14 lipca (do godz. 15.00);
 • podlaskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00);
 • pomorskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00);
 • śląskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00);
 • świętokrzyskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 15.00);
 • warmińsko-mazurskie: 24 czerwca-13 lipca (do godz. 12.00);
 • wielkopolskie: 24 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00);
 • zachodniopomorskie: 24 czerwca-12 lipca (do godz. 15.00).

Ogłoszenie wyników rekrutacji: placówki przygotowują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół:

 • dolnośląskie: 21 lipca;
 • kujawsko-pomorskie: 19 lipca;
 • lubelskie: 22 lipca;
 • lubuskie: 21 lipca;
 • łódzkie: 19 lipca;
 • małopolskie: 19 lipca;
 • mazowieckie: 20 lipca;
 • opolskie: 20 lipca;
 • podkarpackie: 22 lipca;
 • podlaskie: 21 lipca;
 • pomorskie: 21 lipca;
 • śląskie: 20 lipca;
 • świętokrzyskie: 21 lipca;
 • warmińsko-mazurskie: 20 lipca;
 • wielkopolskie: 20 lipca;
 • zachodniopomorskie: 19 lipca.

Uczniowie potwierdzają chęć podjęcia nauki w danej placówce – dostarczają:  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, ewentualne zaświadczenie lekarskie i/lub orzeczenie psychologa (najczęściej w przypadku kształcenia zawodowego)

 • dolnośląskie: 22-29 lipca;
 • kujawsko-pomorskie: do 22 lipca (do godz. 15.00);
 • lubelskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00);
 • lubuskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00);
 • łódzkie: 19-22 lipca (do godz. 12.00);
 • małopolskie: do 25 lipca;
 • mazowieckie: 21-27 lipca (do godz. 15.00);
 • opolskie: 20-28 lipca (do godz. 15.00);
 • podkarpackie: 22-28 lipca (do godz. 15.00);
 • podlaskie: 21-29 lipca (do godz. 15.00);
 • pomorskie: 22-28 lipca (do godz. 15.00);
 • śląskie: 21-28 lipca (do godz. 15.00);
 • świętokrzyskie: 22-29 lipca;
 • warmińsko-mazurskie: 24 czerwca-22 lipca (do godz. 15.00);
 • wielkopolskie: 20 lipca-1 sierpnia (do godz. 15.00);
 • zachodniopomorskie: 19-22 lipca (do godz. 15.00).

Szkoły podają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów. Po opisanym etapie możliwe jest składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej. Patrz więcej TUTAJ.

Zadanie dla 8-latków przerosło rodziców. Rozwiązania szukają tysiące osób. Znasz odpowiedź?
Polecenie, choć z pozoru niewinne, przyprawiło o zawrót głosy nie tylko uczniów, ich rodziców, ale i tysiące internautów. "Odczytaj godziny na zegarach. Wskaż ten, który nie pasuje do pozostałych" - czytamy w podręczniku. Którą odpowiedź...

Źródło: RMF24 / Wydawnictwo Nowa Era / CKE

Wypowiedz się w dzisiejszej sondzie
Czy myślisz, że nauka zdalna wpłynie na wyniki egzaminów maturalnych?
oddaj głos »

Wybrane dla Ciebie

Zobacz także

"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł? Widzowie zszokowani werdyktem! "Jakim cudem Dagmara przechodzi do kolejnego odcinka?"
"Love Island 9". Kto wygrał show? Zuza i Jarek jako zwycięska para! [FINAŁ]
Wyniki matur 2022: ilu uczniów zdało? Statystyki zdawalności

Gorący temat

Doda ujawnia, że nieustannie ćwiczy ciało. "Mam obsesję na punkcie pośladków"
Doda poruszyła w programie "Dodaphone" tematy dotyczące ćwiczeń. Jak się okazało, piosenkarka regularnie ćwiczy pośladki, ale nie ze względów wizualnych. Chodzi o coś zupełnie innego.

Reklama

Najnowsze wpisy

Nie przegap

Reklama