Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ramach procesu rekrutacji w Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.

 1. Administratorem danych osobowych jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660949, NIP: 677-00-72-027, REGON 350637551.

Dane kontaktowe: Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k., al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków

Inspektor Ochrony Danych – IOD@rmf.fm

 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy. Bez podania danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
 2. Może Pani/Pan wyrazić zgodę np. poprzez zamieszczenie zdjęcia w CV lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia, aby Pani/Pana dane osobowe były  przetwarzane także:
  • w zakresie wizerunku (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 

Jeżeli Pani/Pana CV będzie zawierać:

 • zdjęcie – uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku
 • dopisek „inne rekrutacje w przyszłości” – uznajemy, że wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji

 

 1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w Kodeksie Pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (Art. 22 §1 kodeksu pracy).
 2. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód o których mowa w pkt. 3, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
  • kontakt osobisty z działem kadr pod adresem podanym w danych kontaktowych administratora;
  • kontakt telefoniczny lub e-mail  z Administratorem danych.
 3. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 3 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 4. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji otrzymane zarówno na podstawie Kodeksu Pracy jak i na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres 90 dni. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie którejkolwiek danej pozyskanej na podstawie zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: firmy współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia czynności rekrutacji.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informujemy, także że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.